หน้า 1 จาก 1

กรอบคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

PostPosted: Fri Dec 28, 2018 8:01 pm
โดย mhs-audit
ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำกรอบคุณธรรมเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
และเป็นการยกฐานะศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับ สามารถปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม เป็นอิสระ มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การปกปิดความลับ และความสามารถในหน้าที่
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน