การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Postโดย มส0016.3 » Tue May 30, 2017 5:57 pm

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1153/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล (สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ)
คำสั่งมอบอำนาจจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่1143-2561ลว14มิย2561.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1153/2561 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
(52.35 KiB) Downloaded 188 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 569/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล(การลงนามอนุญาตในใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่)
คำสั่งมส569-2561ลว29-03-61.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 569/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
(24.5 KiB) Downloaded 269 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0339/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 :D :) เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(การมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักที่สำนักงานจังหวัดนั้นๆ ดูแลรับผิดชอบ)
คำสั่ง0339-2561ลว21กพ61.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 0339/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (การมอบอำนาจให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักที่สำนักงานจังหวัดนั้นๆ ดูแลรับผิดชอบ)
(72.34 KiB) Downloaded 293 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 52/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
52-2561-10-01-61.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 52/2561 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
(298.91 KiB) Downloaded 396 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2536/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
คส.มส.2536-2560ลว16-10-60.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2536/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติม คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
(2.03 MiB) Downloaded 475 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2501/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
คำสั่ง2501-2560ลว11-10-60ไฟล์1.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2501/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
(2.58 MiB) Downloaded 610 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2501/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล (ต่อ)
คำสั่งมส2501-2560ลว11-10-60ไฟล์2.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 2501/2560 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล (ต่อ)
(306.6 KiB) Downloaded 478 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1127/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
pdf025.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1127/2560 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
(167.55 KiB) Downloaded 688 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1556/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ
pdf009.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1556/2560 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
(88.33 KiB) Downloaded 461 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1953/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแล
pdf016.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1953/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ
(35.79 KiB) Downloaded 423 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1957/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ยกเลิก :!: :!:
มอบอำนาจ.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1957/2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯ
(371.24 KiB) Downloaded 494 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1969/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 :idea: :idea: เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560(งบฟังก์ชัน)
คำสั่ง 1969.2560.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 1969/2560 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ
(407.01 KiB) Downloaded 542 times

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 2314/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(งบอื่นๆนอกจากงบฟังก์ชัน )
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่2314-2560ลว29กันยายน2560.pdf
คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่2314/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(176.54 KiB) Downloaded 163 times
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝ่ายอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ชั้น 3) ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-2156 ต่อ 27105
โทรสาร 0-5361-2156 ต่อ 27323
มส0016.3
 
ตอบ: 3575
สมัครสมาชิก: Sat May 15, 2010 10:52 am

กลับไปหน้า การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ที่กำลัง online

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: สมาชิก ไม่มีสมาชิก และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน

cron