หน้า 1 จาก 1

คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53 เรื่องมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

PostPosted: Thu Jun 10, 2010 10:14 am
โดย มส0016.3
เอกสารชุดนี้ประกอบไปด้วย

1) หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส. 0016.3/ว2463 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 53
2) คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน
3) ภาคผนวก ก.-ช. แนบท้ายคำสั่งที่ ที่ 760/2553 ลงวันที่ 7 มิ.ย. 53