หน้า 1 จาก 1

Pay in งบประมาณจังหวัด (งบจังหวัด )

PostPosted: Tue Jan 12, 2016 2:43 pm
โดย มส0016.3
เรียน หน่วยงานที่จะนำส่งเงิน รายได้แผ่นดิน / เงินค้ำประกันสัญญา / งบกลุ่มจังหวัด (งบ G 70152)
ในนามของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มารับใบนำฝากเงิน (Pay-in-slip) ได้ที่ งานการเงิน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การนำฝากเงิน ในนามงบประมาณจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด ให้ลงชื่อผู้นำฝาก / เบอร์โทรติดต่อให้ชัดเจน
และให้นำส่งสำเนาใบฝากเงินมายัง งานการเงิน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเร็ว