หน้า 1 จาก 1

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

PostPosted: Wed Aug 30, 2017 9:22 pm
โดย มส0016.3
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว307 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560